STRONA GŁÓWNA - ARBITRAŻ KRYPTOWALUT – CZYM JEST?

ARBITRAŻ KRYPTOWALUT – CZYM JEST?

Arbitraż kryptowalut to strategia handlowa, która polega na realizacji co najmniej dwóch różnych transakcji jednocześnie lub prawie natychmiast.

Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku poprzez skuteczne wykorzystanie różnic w cenach aktywów na różnych rynkach i platformach handlowych.

Arbitraż jest uważany za strategię o minimalnym ryzyku.

Nie wymaga stosowania ruchów cenowych i przewidywania kursów kryptowalut.

Konsekwencją niskiego ryzyka arbitrażu jest również jego niska stopa zwrotu z transakcji.

Strategia ta wymaga dużych inwestycji gotówkowych w celu stworzenia kapitału obrotowego.

Rodzaje operacji arbitrażowych

Operacje arbitrażowe obejmują wiele różnych metod i opcji. Rozważmy główne z nich.

Arbitraż giełdowy

Najprostsza metoda, która polega na kupnie i sprzedaży tego samego aktywa na różnych giełdach lub platformach tak szybko, jak to możliwe.

Kiedy ceny aktywów rozbiegają się, trader kupuje kryptowalutę na jednej platformie po cenie referencyjnej 100 dolarów i sprzedaje ją za 101 dolarów na innej.

Różnica 1$ to właśnie ta okazja arbitrażowa i nieefektywność rynku wykorzystywana przez traderów.

Arbitraż trójstronny

Ten rodzaj operacji polega na wykorzystaniu wielu par handlowych na jednej lub kilku platformach.

Strategia ta zakłada, że inwestor znalazł nieefektywność cenową w łańcuchu spekulacji.

Załóżmy, że BTC/USD = 20 000 USD, BTC/ETH = 0,05 BTC, ETH/USD = 1010 USD.

W takim przypadku inwestor kupuje 1 BTC za 20 000 USD, następnie wymienia 1 BTC na 20 ETH i kończy łańcuch operacji wymieniając 20 ETH na 20 200 USD.

Zysk z jednej transakcji wynosi 200 dolarów.

Arbitraż instrumentów pochodnych

Najbardziej złożony, a co za tym idzie ryzykowny rodzaj arbitrażu, polega na wykorzystaniu produktów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji i instrumentów zabezpieczających.

Ten rodzaj arbitrażu polega na zakupie aktywa na rynku spot i jednoczesnym otwarciu krótkiej pozycji na otwartym rynku futures.

Głównym warunkiem jest to, że kontrakt futures musi mieć dodatnią premię za ryzyko.

Zysk w tym przypadku powstaje poprzez naliczanie odsetek od stopy finansowania.

Jest to specjalny mechanizm na otwartym rynku kontraktów terminowych mający na celu zapewnienie korelacji cen aktywów bazowych i kontraktu terminowego.

Stopa finansowania odnosi się do płatności za otwarte długie pozycje dla handlowców, którzy mają krótkie pozycje i odwrotnie, w zależności od ruchów cen aktywów bazowych.

Kurs finansowania nie jest opłatą za wymianę walut i zmienia się kilka razy dziennie.

Przykładowo, obecna stopa finansowania dla krótkich pozycji na kontrakcie terminowym BTC wynosi 1%.

W takim przypadku inwestor kupuje BTC na rynku spot i otwiera krótką pozycję na rynku futures na tę samą kwotę.

Taka transakcja jest neutralna, a zysk tradera będzie równy 1%, który zostanie naliczony w momencie wygaśnięcia kontraktu futures (pozycja krótka).

Arbitraż kryptowalut – zalety

Pomimo złożoności i wysokich wymagań dotyczących kapitału obrotowego, operacje arbitrażowe należą do strategii o minimalnym ryzyku i praktycznie gwarantowanych zwrotach.

Wszystkie koszty i ewentualne ryzyko w procesie arbitrażu muszą być uwzględnione w obliczeniach przed rozpoczęciem transakcji.

Inwestor nie musi zgadywać przyszłych cen aktywów.

Korzyści czerpie z nieefektywności interakcji pomiędzy różnymi platformami i instrumentami w danym momencie.

Operacje arbitrażowe są integralną częścią uczciwego ustalania cen rynkowych na giełdach.

Wartość dodana takich strategii handlowych polega na wyrównywaniu cen aktywów na rynkach, które są od siebie niezależne, równoważąc w pewnym stopniu ceny.

Ryzyko związane z arbitrażem kryptowalutowym

Istnieje wiele oczywistych i ukrytych zagrożeń w procesie stosowania każdej strategii handlowej, bez względu na to, jak wiarygodna może się ona wydawać:

Kompleksowość rozliczeń

Operacje arbitrażowe wiążą się ze skomplikowanymi obliczeniami matematycznymi.

I właściwie jedna błędna zmienna może doprowadzić do utraty oczekiwanych zysków, a nawet strat.

Wysokie komisje

Ze względu na niską rentowność w transakcjach arbitrażowych, nawet niewielka opłata transakcyjna na wykorzystywanych platformach może spowodować utratę środków.

Niska szybkość wykonania

Ciągła zmienność rynków i szybkość transakcji na nowoczesnych giełdach wymagają od tradera niemal natychmiastowych działań.

Nawet ułamek sekundy może zmienić koniunkturę i przerwać zyskowny łańcuch operacji spekulacyjnych.

Ryzyko techniczne

Nieprzewidywalne reakcje uczestników rynku oraz niedoskonałości stosowanych mechanizmów niosą ze sobą ryzyko:

  • niewykonania zleceń,
  • wstrzymania transakcji,
  • zamrożenia terminala handlowego w najbardziej nieodpowiednim momencie.

Niska płynność aktywów

Ryzyko to wynika z wysokiego kapitału obrotowego niezbędnego do osiągnięcia zysków z operacji arbitrażowych.

Księga zleceń może nie zawierać odpowiedniej ilości środków przy określonym poziomie cen, zakłócając warunki rozliczenia i potencjalnie ponosząc dodatkowe koszty.

Co to jest arbitraż kryptowalut P2P?

Rynek handlu kryptowalutami jest coraz bardziej zorganizowany, a rozbieżności cenowe między platformami stają się z czasem coraz mniejsze.

Dzięki scentralizowanemu systemowi handlu poprzez stos rynkowy i dopasowywanie zleceń, spread jest na giełdach niski lub wręcz minimalny.

Usługi P2P mogą jednak oferować większy potencjał arbitrażu.

Tamtejszy system handlu jest zdecentralizowany, a użytkownicy dokonują transakcji bezpośrednio i kształtują ceny, często w oparciu o indywidualne potrzeby.

Oferty sprzedaży lub zakupu tej samej kryptowaluty mogą się znacznie różnić.

W związku z tym arbitraż kryptowalutowy P2P może zapewnić rzeczywiście więcej możliwości zarobku.

5/5 - 1 głosów
FILARYKRYPTOWALUT.PL